- ห้องสมุด 3 ดี

posted on 08 Sep 2010 11:30 by bl-library in NewsUpdate

 

http://www.naraict.org/tkk/images/stories/rmicn/anek.jpg

 

ห้องสมุด 3 ดี

             สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จัดระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องสมุดเสริมโครงการห้องสมุด 3 ดี

             สทร.ได้ จัดระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องสมุดเสริมโครงการห้องสมุด 3 ดี ให้แก่โรงเรียน 6,781 โรงเรียน จำนวน 8,853 ระบบ วงเงินงบประมาณ 500 ล้าน สพฐ.เตรียมปรับปรุงห้องสมุดให้โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทั่วประเทศครั้งใหญ่ให้ได้มาตรฐานห้องสมุด 3 ดี

             โครงการ ห้องสมุด 3 ดีนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ปรับปรุงห้องสมุดในสถานศึกษาครั้งใหญ่ ให้ได้มาตรฐาน คือ

ดีที่ 1 : หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดี หมายถึง ในห้องสมุดยุคใหม่นี้ จะต้องมีหนังสือจำนวนมากและดี ๆ ให้เด็กอ่าน รวมถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อมัลติมีเดีย ดี ๆ ให้เด็กได้ศึกษา ค้นคว้า และดู

ดี ที่ 2 : บรรยากาศ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุด ดี คือ ลักษณะภายในห้องสมุดต้องดูสะอาด สว่างไสว สดใส งามตา บรรยากาศต้องชวนให้นักเรียนเข้าห้องสมุด และต้องมี อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องสมุดให้ครบครัน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต เครื่องถ่ายเอกสาร นอกจากนี้ ครูต้องรู้จัก การตบแต่งสิ่งแวดล้อมภายในห้องสมุดให้ดูดี มีการจัดวางหนังสือให้ชวนเด็กหยิบอ่าน อากาศภายในต้องเย็นสบาย กิจกรรมส่งเสริมการอ่านต้องจัดให้มีบ่อย ๆ และหากต้องทาสีใหม่ให้ห้องสมุดดูสวยงาม โรงเรียนก็ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย

ดีที่ 3 : บรรณารักษ์ห้องสมุดดี หมายถึง ครูบรรณารักษ์ ที่คอยดูแลห้องสมุดต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานห้องสมุด สพฐ.จะจัดให้มีการอบรมพัฒนา ครูบรรณารักษ์ห้องสมุด ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และให้ครูบรรณารักษ์สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้เด็กมีนิสัยรักการ อ่านเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้จัดสรรงบประมาณ สำหรับ ดีที่ 1 เพื่อจัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประมาณ 1,500 ล้านบาท

 

08/09/2010
ที่มา : http://www.naraict.org/tkk/index.php?option=com_content&view=article&id=118:-3-&catid=46:sp2-obec

Comment

Comment:

Tweet

ครูบรรณารักษ์ bl-library View my profile